Latviešu dzimstība ir par 1/6 augstāka nekā krievu


Nolēmu pārbaudīt tautību īpatnības dažādos dēmografiskos procesos un pārliecināties par dažādu priekšstatu patiesumu vai aplamumu. Attiecībā uz dabisko kustību pirmā tuvinājumā jāsecina, ka tā darbojas latviešu labā. Bet tas ir tikai tuvinājums, un lietu vērts papētīt sīkāk. Vispirms — dzimstība.

Jāņem 2011.gads, jo tad notika tautskaite, tāpēc zināms tautību vecumsastāvs. Tas ir svarīgi, jo, vienkārši dalot dzimušo skaitu ar tautībai piederīgo skaitu, iznākumu ietekmē vecumsastāvs: ja daudz pensijas vecumā, dzimstība šķitīs zemāka nekā tad, ja daudz darbspējas vecumā. Tāpēc korektāks rādītājs ir summārais dzimstības reizulis: caurmēra bērnu skaits, cik varētu piedzimt sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecumgrupā saglabātos aprēķina gada līmenī. Vēl liekams vērā, ka mazākām tautām dzimstība pa vecumgrupām kļūst stochastiska (vienkārši — nejauši lēkājoša). To var izskaust, izmantojot aprēķinos lielākus skaitļus, piemēram, nevis tikai 2011.gada ziņas, bet pieskaitot vēl blakus gadus, tādējādi iegūstot 2010.—2012.gada caurmēra dzimstību. Tiesa, šādi izlīdzinot, zūd dzimstības maiņa laika ziņā, ja tāda pastāv.

Diemžēl dzimstības ziņas pēc tautības un vecuma — atšķirībā no senākiem laikiem — nav publiski pieejamas, tāpēc lūdzu 2011.gada ziņas Centrālai statistikas pārvaldei. Iznākumā dabūju tabulu, par ko (kopā ar vēl vienu citu tabulu) dabūju samaksāt Ls6,05. Tā kā zinātnes pamatā ir eksperiments un tā atkārtojamība, nododu skaitļus vispārējai lietošanai:

Mātes vecums
Kopā līdz 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ Nezin. un neuzr.
Mātes tautība 18825 831 3883 6146 4726 2531 656 29 23
Latviete 12769 618 2638 4106 3220 1712 454 21 0
Krieviete 4380 137 934 1460 1105 594 144 6 0
Poliete 388 15 71 138 98 59 7 0 0
Baltkrieviete 387 10 79 143 95 40 19 1 0
Ukrainiete 327 10 52 133 83 40 9 0 0
Lietuviete 225 14 53 62 57 30 9 0 0
Čigāniete 104 16 29 26 13 18 .. .. 0
Ebrejiete 32 .. .. 8 13 6 .. .. 0
Vāciete 26 .. .. 5 8 8 .. 0 0
citas 115 2 19 49 24 15 6 0 0
Nezin. un neuzr. 72 8 2 16 10 9 4 0 23

Divpunkti nenozīmē, ka nav drošu ziņu vai ziņu vispār. Dati ir zināmi un pilnīgi precīzi, taču tie nozīmē mazus skaitļus (0, 1 vai 2), ko slēpj, aizbildinoties ar, manuprāt, pilnīgi muļķīgu konfidenciālitātes ieganstu, vai arī nākamos mazākos skaitļus, kuŗi ļautu aprēķināt slēptos mazos skaitļus. Izskatās, šī ir vēl viena izpausme, kā politkorektuma doktrīna nožņaudz pieeju pie pilnīgas un patiesas informācijas.

Manu aprēķinu iznākums ir tāds:

Tautu dzimstība 2011

Svarīgākais — dzimstība darbojas latviešu labā: latviešu dzimstība ir 1,381/1,191=1,159 reizes jeb par 1/6 augstāka nekā krievu. Tas nozīmē, ja visi pārējie dēmografiskie procesi abām tautām sakrīt un sākumā ir vienāds daudzums latviešu un krievu, tad pēc paaudzes latviešu būs par 1/6 vairāk, pēc divām paaudzēm — par 1/3 (1,343 reizes) un pēc trim paaudzēm — jau par 5/9 (1,556 reizes) vairāk. Dzimstības atšķirības cēlonis dēmografijas literātūrā izskaidrots jau 90.gadu sākuma Bruno Mežgaiļa brošūrās: apziņa par to, kuŗš ir saimnieks Latvijā. Ja tu esi saimnieks, tu drošāk laid pasaulē nākamo paaudzi. Ja esi svešu ļaužu, tu piesargies.  Krievu laikā kā latvieši, tā krievi apzinājās, ka okupētajā Latvijā saimnieko krievi — un tāpēc tiem bija augstāka dzimstība. Latviešu atmoda 80.gadu nogalē un neatkarības atgūšana nesa dzimstības kūleni, jo kā latvieši, tā krievi sāka apzināties, ka Latvija pēc būtības ir latviešu zeme — un tāpēc augstāka dzimstība ir latviešiem.

Nobeigumā trīs lūgumi lasītājiem:

  1. dēmografiem un tiem, kas ko jēdz no dēmografijas — izmantojot te ievietoto dzimušo skaita tabulu pēc tautības un mātes vecuma un tautskaites ziņas par tautu dzimumvecumsastāvu, neatkarīgi aprēķināt tautu summāro dzimstības reizuli, vai tiešām tas ir tāds kā manos aprēķinos;
  2. matēmatiķiem un tiem, kas ko jēdz no matēmatikas — aplēst ticamākos skaitļus slēptajās tabulas šūnās;
  3. Centrālās statistikas pārvaldes un Oikonomikas ministrijas amatpersonām — labot muļķīgo konfidenciālitātes polītiku, lai dēmografisko procesu analizē būtu pieejama pilnīga un patiesa informācija.
%d bloggers like this: