Ekskluzīvi!! Valdības veidotāju un NA sarunu stenogramma!


Gluži tāpat kā pērn valdības veidotāju sarunas ar Nācionālo apvienību par tās dalību valdībā stenografē šī vecumvecā fābula:

Wilks un jehrs nahze pee uppites nodſertees. Wilks ſtahweja ſtraumes augſchpuſſē, un jehrs no eetats ſemju puſſē. Wilks jehru eeraudſijis jau laiſahs un ſohbus rahda. Eemeſlu mekledams us jehru brehz: kam tu man dſeŗŗoht uhdeni ſamaiſi, ka es ne warru dſert? Jehrs isbihdees drebbedams atbild: kā warr tas buht? jo ſtraume no tewis us mannim attekk. Wilks tuwak nahzis zittu eemeſlu mekle, ſazzidams: par ko tu man pehrn eſſi lahdejis, woi tas tew tā par labbu buhs? Nabbadſiņſch jehrs atbildeja: es ſcho gadd tikkai peedſimmis tewi pehrn buhtu lahdejis? Tad ſazzija tas beskaunigs wilks ar niknu prahtu: nu tad taws tehws man lahdejis. Tas nenoſeedſigs jehrs atbildeja: To es ne ſinnu, buhs man tehwa grehku makſaht? Wilks atkal ſazzija: Ne runna man daudſ, ko ta tehrſeſchana palihdſ? tew buhs ſinnat, ka es tew ſodeen ſewim par zeppetu eſmu israudſijees. Tuhdal newainigu jehru ſagrahbj, ſaplohſa un aprihſt.

Advertisements
Publicēts Uncategorized. Birkas: . 2 Comments »

2 Atbildes to “Ekskluzīvi!! Valdības veidotāju un NA sarunu stenogramma!”

  1. Lembergs Says:

    Hahaha! Žēl, ka pusi nesapratu!

  2. Oskars Says:

    Kah man tihk schis wetsais pieraksts, ja ween wehl wetsajah drukah buhtu!


Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: